Спіс выкарыстаных крыніц

30 студзеня 2021 года — 100 гадоў з дня нараджэння Івана Шамякіна [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://slucklib.by/30-studzenya-2021-goda100-gadou-z-dnya-naradzhennya-ivana-shamyakina. — Дата доступу : 07.04.2021.
Айтматов, Ч. Статьи, выступления, диалоги, интервью / ЧАйтматов. — М. : Издательство АПН, 1988.
Алесь Разанаў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://zbsb.org. — Дата доступу : 29.03.2019.
Аляксей Дудараў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://adukar.by/images/photo. — Дата доступу : 29.03.2019.
Андрэй Макаёнак [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://pbs.twimg.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Арочка, МПаэзія / М. Арочка // На парозе 90­х / М. Арочка, П. Дзюбайла, С. Лаўшук. — Мінск, 1993.
Афанасьеў, І. Будзем садзіць сад... : літаратурна­крытычныя артыкулы / І. Афанасьеў. — Мінск : Бібліятэка часопіса «Маладосць», 1991.
Афіша да спектакля «Зацюканы апостал». Беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр юнага гледача [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://beltuz.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Афіша фільма «Торговка и поэт» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.kino-teatr.ru. — Дата доступу : 07.04.2021.
Бадак, А. Маланкавы посах : кн. лірыкі / А. Бадак. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2004.
Баравікова, Р. Барбара Радзівіл / Р. Баравікова // Звон — не малітва : п’есы / укладанне І. Дабрыян. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2008.
Баравікова, Р. Дрэва для райскай птушкі : лірыка / Р. Баравікова ; прадм. І. Штэйнера. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2007.
Баравікова, Р. Слухаю сэрца : вершы і паэма / Р. Баравікова. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1978.
Барадулін, Р. Аратай, які пасвіць аблокі : сяброўскае слова, эсэ, некананізаваныя ўспаміны / Р. Барадулін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1995.
Барадулін, Р. Выбраныя творы / Р. Барадулін ; уклад., прадм., камент. М. Скоблы. — Мінск : Кнігазбор, 2008.
Барадулін, Р. Збор твораў : у 5 т. / Р. Барадулін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1996—2002. 
Барадулін, Р. Слаўлю чысты абрус : выбранае / Р. Барадулін. — Мінск : Беларусь, 1996.
Бацькаў вяз і матчына хата [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://s15.stc.all.kpcdn.net. — Дата доступу : 29.03.2019.
Башлакоў, М. Далеч вячэрняя : вершы, паэмы, араторыя / М. Башлакоў. — Мінск : Народная асвета, 2017.
Башлакоў, М. Нагаманіў мне бор : [гутарка з лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь паэтам Міхасём Башлаковым [Электронны рэсурс] / гутарыла Таццяна Бізюк] // Сельская газета. — 2016. — 14 января. — С. 19. — Рэжым доступу : https://www.sb.by/articles/nagamani-mne-bor.html. — Дата доступу : 28.06.2021.
Белинский, В. Статьи о русской литературе / В. Белинский. — М. : Владос, 2008.
Бельскі, А. Паэзія / А. Бельскі // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. — Т. 4. Кн. 2 : 1986—2000. — Мінск : Беларуская навука, 2003. — С. 39—87.
Бёль, Г. Дом без гаспадара : раман / Г. Бёль. — Мінск : Беларусь, 1996.
Бічэль, Д. Выбраныя творы / Д. Бічэль ; прадмова М. Новік. — Мінск : Беларуская навука, 2016.
Бічэль, Д. Ойча наш... : цыкл вершаў / Д. Бічэль. — Мінск : Про Хрысто, 2008.
Бічэль-Загнетава, Д. А на Палессі : вершы i балады / Д. Бічэль-Загнетава. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1990.
Брыль, Я. Збор твораў : у 5 т. / Я. Брыль. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1979—1981.
Бугаёў, Д. Васіль Быкаў : нарыс жыцця і творчасці / Д. Бугаёў. — Мінск : Народная асвета, 1987.
Бугаёў, Д. Вывучэнне творчасці Васіля Быкава ў школе / Д. Бугаёў, М. Верціхоўская, В. Верціхоўская. — Мінск : Аверсэв, 2005.
Бугаёў, Д. Шырыня натуры, багацце здзяйсненняў / Д. Бугаёў // Летуценнасць і вялікія здзяйсненні : успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; уклад. і прадмова С. С. Лаўшука. — Мінск, 2017. — С. 39—47.
Бутрамееў, У. Страсці па Аўдзею / У. Бутрамееў // Сучасная беларуская п’еса. — Мінск : Юнацтва, 1995. — С. 6—44.
Быкаў, В. Збор твораў : у 6 т. / В. Быкаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1992—1994.
Быков, В. Собрание сочинений : в 4 т. / В. Быков. — М. : Молодая гвардия, 1986. — Т. 4. Повесть. Рассказы. Публицистика.
Васіль Быкаў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://cdn.turkaramamotoru.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Васіль Быкаў з маці Ганнай Рыгораўнай [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://imperiaduhu.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Васючэнка, П. Міхась Стральцоў / П. Васючэнка // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз. гуманіт. навук і мастацтваў, Ін­т літ. імя Я. Купалы ; рэдкал. : У. Гніламедаў, І. Навуменка [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 1999—2014. — Т. 4. Кн. 2. — 2003.
Васючэнка, ПСучасная беларуская драматургія / П. Васючэнка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2000.
Верабей, А. Абуджаная памяць / А. Верабей. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997.
Вішнёў, З. Тамбурны маскіт / З. Вішнёў. — СПб. : Невский проспект, 2001.
Вокладка кнігі А. Вярцінскага «Песня пра хлеб» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.livelib.ru. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі А. Дударава «Князь Вітаўт» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://itd2.mycdn.me. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі А. Петрашкевіча «Меч Рагвалода» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://pinsklib.by. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі А. Пісьмянкова «Чытаю зоры» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.livelib.ru. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі А. Разанава «Вастрыё стралы» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://livelib.ru. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі А. Разанава з серыі «Першая кніга паэта» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://tip.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі А. Разанава «Назаўжды» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://kamunikat.org. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі А. Разанава «Шлях­360» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.livelib.ru. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі А. Савіцкага «Пісьмо ў Рай» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://zviazda.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі А. Федарэнкі і У. Бутрамеева [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://www.libcat.ru. — Дата доступу : 17.03.2021.
Вокладка кнігі В. Зуёнка «Азірнуўшыся, не скамянець» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://belkniga.by. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі В. Карамазава «Крыж на зямлі і поўня ў небе…» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://pinsklib.by. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі Г. Бёля «Дом без гаспадара» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.livelib.ru. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі Г. Марчука «Крык на хутары» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://lib­gorki.mogilev.by.— Дата доступу : 18.02.2021.
Вокладка кнігі Д. Бічэль «Снапок» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://knihi.com. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі З. Марозава «Сын чалавечы» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://pinsklib.by. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі І. Навуменкі «Дзяцінства. Падлетак. Юнацтва» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://i.livelib.ru/boocover. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі І. Чыгрынава «Плач перапёлкі» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://i.livelib.ru/boocover. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі І. Шамякіна «Злая зорка» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://bdamlm.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі І. Шамякіна «Сэрца на далоні» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.livelib.ru. — Дата доступу : 18.02.2021.
Вокладка кнігі Л. Дайнекі «Меч князя Вячкі» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.livelib.ru. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі М. Башлакова «Нетры» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://libklimovich.mogilev.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі М. Башлакова «Чарнобыль. Палын» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://gor_lib.gomel.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі М. Стральцова «Перад дарогай» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.livelib.ru. — Дата доступу : 08.02.2021.
Вокладка кнігі М. Шабовіча «Маладыя мроі маладога лета» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://zviazda.by. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вокладка кнігі Н. Гілевіча «Родныя дзеці» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://www.dzerlib.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі Р. Баравіковай «Рамонкавы бераг. Слухаю сэрца» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://www.livelib.ru. — Дата доступу : 17.03.2021.
Вокладка кнігі «Сучасная беларуская драматургія» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://www.livelib.ru. — Дата доступу : 17.03.2021.
Вокладка кнігі Я. Брыля «Пішу як жыву» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://kamunikat.org. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі Я. Брыля «Сёння і памяць» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://kamunikat.org. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладка кнігі Я. Сіпакова «Вершы, балады, прытчы» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http:// livelib.ru. — Дата доступу : 18.02.2021.
Вокладкі кніг А. Разанава [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://i.pinimg.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Вокладкі кніг І. Шамякіна [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.livelib.ru. — Дата доступу : 07.04.2021.
Вярцінскі, А. Жыцьмем : вершы і паэмы / А. Вярцінскі. — Мінск : Кнігазбор, 2012.
Вярцінскі, А. Тым часам… : вершы, эсэ, публіцыстыка / А. Вярцінскі. — Мінск : Кнігазбор, 2020.
Вярцінскі, А. Хлопчык глядзіць... : выбраныя вершы i паэмы / А. Вярцінскі. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1992.

Гальпяровіч, Н. Голас і рэха / Н. Гальпяровіч. — Мінск : Чатыры чвэрцi, 2005.
Гальпяровіч, Н. Святло ў акне : вершы / Н. Гальпяровіч. — Мінск : Юнацтва, 2002.
Гальпяровіч, Н. Час лістападу : выбранае / Н. Гальпяровіч. — Мінск : Чатыры чвэрці, 2018.
Генрых Бёль [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://www.world-art.ru. — Дата доступу : 07.04.2021.
Георгій Марчук [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.sb.by/upload/medialibrary. — Дата доступу : 29.03.2019.

Гершковіч, Ю. Ілюстрацыі да рамана І. Шамякіна «Сэрца на далоні» /Ю. Гершковіч [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://cf.ppt­online.org. — Дата доступу : 29.03.2019.
Гілевіч, Н. Збор твораў : у 23 т. / Н. Гілевіч. — Мінск, 2003—2013.
Гілевіч, Н. Лесам песня ішла / Н. Гілевіч. — Мінск : Кніга, 2001.
Гілевіч, Н. Повязь : вершы і песні / Н. Гілевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1987.
Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі, Аддз. гуманіт. навук і мастацтваў, Ін­т літ. імя Я. Купалы ; рэдкал. : У. В. Гніламедаў, І. Я. Навуменка [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 1999—2014.
Гніламедаў, У. Ад даўніны да сучаснасці : нарыс пра беларускую паэзію /У. Гніламедаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2001.
Гніламёдаў, У. Праўда зерня : творчы партрэт В. Зуёнка / У. Гніламёдаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1992.

Гомельскі тэхнікум будаўнічых матэрыялаў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://presentacii.ru. — Дата доступу : 29.03.2019.
Горький, Максим. О литературе : статьи и речи. 1928—1935 гг. / Максим Горький. — М. : Гослитиздат, 1935.
Дайнека, Л. Меч князя Вячкі : раман / Л. Дайнека. — Мінск : Юнацтва, 2000.
Драбеня, Ф. Актуалізацыя традыцыйных жанраў у сучаснай беларускай драматургіі / Ф. Драбеня // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Серия А. Гуманитарные науки. — 2010. — № 1. — С. 124.
Драма (драматычны род). Сістэма драматычных відаў і жанраў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.kazedu.kz/referat/195773/3. — Дата доступу : 15.09.2020.
Дудараў, А. Князь Вітаўт : п’есы / А. Дудараў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2005.
Дyдapaў, А. Шчаслівы той, хто з Богам! / А. Дудараў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://nastgaz.by/category/world-skills/. — Дата доступу : 07.04.2021.
Дукса, М. Горн прымірэння / М. Дукса. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1993.
Дукса, М. Жыццё — тэатр, людзі ў ім — акцёры... / М. Дукса. — Мінск : Полымя, 2014. — № 5. — С. 61.
Дукса, М. Птушка вечнасці — душа : кніга паэзіі / М. Дукса. — Мінск : Чатыры чвэрці, 2015.
Дукса, М. Юнацтва час цудоўна­рэдкі... / М. Дукса. — Мінск : Полымя, 2014. — № 5. — С. 63. 
Евтушенко, Е. Граждане, послушайте меня : стихотворения и поэмы / Е. Евтушенко. — М. : Художественная литература, 1989.
3 Макаёнкам Андрэем душа дабрэе [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://be.convdocs.org/docs/index-6095.html. — Дата доступу : 03.02.2021.
З росных сцяжын : аўтабіяграфіі пісьменнікаў Беларусі / уклад. М. Мінзер. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2009.
Зуёнак, В. Лета трывожных дажджоў : вершы / В. Зуёнак. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1990.
Зуёнак, В. Паўстанак з літарай «Л» : элегіі / В. Зуёнак ; прадм. А. Кудравец, уклад. Н. Заяц. — Мінск : Чатыры чвэрці, 2021.

«Зямля бацькоў, Лагойшчына мая, // Край неўміручы партызанскай славы! (Н. Гілевіч)» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://gdb.rferl.org. — Дата доступу : 29.03.2019.
І. Шамякін з маці [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://bis.nlb.by. — Дата доступу : 07.04.2021.
І. Шамякін і А. Макаёнак [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://narbel.bsu.by/wp­content. — Дата доступу : 29.03.2019.
І. Шамякін падчас вайны [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://tv.sb.by/upload/medialibrary. — Дата доступу : 29.03.2019.
Іван Навуменка [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.sb.by/upload. — Дата доступу : 29.03.2019.
Іван Чыгрынаў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.sb.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Іван Шамякін. Летапісец эпохі : успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад. А. Шамякіна. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2010.
Іван Шамякін [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://kitobam.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Іванова, Г. Аляксей Дудараў : характары твораў і творцы / Г. Іванова [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://zviazda.by/be/news/20200629/1593454807-alyaksey-dudarau-haraktary-tvorau-itvorcy. — Дата доступу : 03.02.2021.
Івашчанка, А. Паэтыка Алеся Разанава : між медытацыяй і рацыяй / А. Івашчанка. — Мінск : БНТУ, 2008.
Іконнікава, Л. Мастацкі свет твораў Георгія Марчука : драматургія, проза, казкі : манаграфія / Л. Іконнікава. — Мінск : Беларускі рэспубліканскі літаратурны фонд, 2013.
Каваленка, В. Непадманны покліч эпікі / В. Каваленка [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://knihi.com/Viktar_Kavalenka/Niepadmanny_poklic_epiki.html. — Дата доступу : 03.02.2021.
Каваленка, В. Покліч жыцця : літаратурная крытыка / В. Каваленка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1987.

Кадр з кінафільма «Белыя Росы» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://kino­kingdom.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Кадр з кінафільма «Знак бяды» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.sb.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Кадр з мастацкага фільма «Купальская ноч» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://m.kino­teatr.ru. — Дата доступу : 29.03.2019.
Калеснік, У. Зорны спеў : літаратурныя партрэты, нарысы, эцюды / У. Калеснік. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1975.
Калеснік, У. Усё чалавечае : літаратурныя партрэты, нарысы / У. Калеснік. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1993.
Калеснік, У. Янка Брыль : нарыс жыцця і творчасці / У. Калеснік. — Мінск : Народная асвета, 1990.
Камейша, К. Курганны звон : вершы, балады і паэма / К. Камейша, К. — Мінск : Чатыры чвэрці, 2014.
Карамазаў, В. З вясною ў адным вагоне : аповесці, эсэ, дзённік / В. Карамазаў. — Мінск : Юнацтва, 2002.
Караткевіч, У. Быў, ёсць, буду : успаміны, інтэрвью, эсэ. / У. Караткевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2005.
Караткевіч, У. Збор твораў : у 8 т. / У. Караткевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1987—1991.
Караткевіч, У. Каласы пад сярпом тваім : раман / У. Караткевіч. — Мінск : Попурри, 2018.
Карлюкевіч, А. Старонкі радзімазнаўства : Мясціны. Асобы : краязнаўчыя нарысы / А. Карлюкевіч. — Мінск : Звязда, 2013.
Карызна, У. Азёры дабрыні : вершы / У. Карызна. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1995.
Карызна, У. Доля Русь наша Белая : вершы, паэмы, песні / У. Карызна. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2007.
Карызна, У. Душы разгуканай мелодыя : вершы, паэмы, песні / У. Карызна. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1988.
Карызна, У. Зарніцы дзяцінства : выбранае / У. Карызна. — Мінск : Звязда, 2014.
Карызна, У. Музыка ў свеце : лірыка / У. Карызна. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1985.
Кашкин, И. Эрнест Хемингуэй. Критико-биографический очерк / И. Кашкин. — М. : Художественная литература, 1966. — С. 6.
Кісліцына, Г. Алесь Разанаў : праблема мастацкай свядомасці / Г. Кісліцына. — Мінск : Беларуская навука, 1997.
Кісялёў, Г. Мастацкія старонкі гісторыі / Г. Кісялёў. — Літаратура і Мастацтва. — 1979. — 28 снежня.
Колас, Г. Аўтографы Андрэя Макаёнка / Г. Колас. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1992.
Лагойскія краявіды [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https:// im0-­tub-­by.yandex.net. — Дата доступу : 29.03.2019.
Лазарев, Л. Василь Быков. Очерк творчества / Л. Лазарев. — М. : Художественная литература, 1979.
Лаўшук, С. Гарызонты беларускай драматургіі / С. Лаўшук ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін­т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. — Мінск : Беларуская навука, 2010.
Лейтэнант Васіль Быкаў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://3.bp.blogspot.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Летуценнасць і вялікія здзяйсненні : успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін­т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; уклад. і прадмова С. С. Лаўшука. — Мінск : Беларуская навука, 2017.
Ліпскі, У. Праўдзівы аповед пра твой і мой радавод : дакументальная аповесць­даследаванне / У. Ліпскі. — Мінск : Беларусь, 1998.
Літаратура пераходнага перыяду : тэарэтычныя асновы гісторыка­літаратурнага працэсу / М. Тычына [і інш.] ; навук. рэд. М. Тычына. — Мінск : Беларуская навука, 2007.
Ляшук, В. Вывучэнне творчасці Янкі Брыля ў школе / В. Ляшук. — Мінск : Аверсэв, 2004. — 220 с.
Лынькоў, М. У няспынным поступе / М. Лынькоў // ЛіМ. — 1971. — № 2. — с. 24
Макаёнак, А. Зацюканы апостал : п’есы / А. Макаёнак. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2009.
Макаёнак, А. П’есы / А. Макаёнак. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
Макаль, П. Акно / П. Макаль. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1967.
Мальдзіс, А. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча : партр. пісьменніка і чалавека / А. Мальдзіс. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1990.
Малюнак А. Карповіча [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.sb.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Маляўка, М. Раманс на два галасы : вершы, санеты, балады, прытчы / М. Маляўка. — Мінск : Мінскі дзяржаўны ПТК паліграфіі, 2018.
Маляўка, М. Слухаю дождж : вершы. Санеты. Балады. Прытчы. Паэма. Дыялогі. Паэтычныя выслоўі / М. Маляўка. — Мінск : Белпрынт, 2020.
Маляўка, М. Старая зямля : санеты, спавітыя дзеразой / М. Маляўка. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 2014.
Марціновіч, А. Іван Чыгрынаў : нарыс жыцця і творчасці / А. Марціновіч. — Мінск : Народная асвета, 1999.
Марціновіч, А. Цяпло колішніх вогнішчаў / А. Марціновіч. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2015.
Марчук, Г. Голос и слово : афоризмы, размышления / Г. Марчук. — Минск : Четыре четверти, 2012.
Марчук, Г. Кветкi правiнцыi : раман, навелы, афарызмы / Г. Марчук. — Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2004.
Марчук, Г. Пісьмы салдату / Г. Марчук // Полымя. — 2013. — № 2. — С. 82—117.
Марчук, Г. Урсула : навелы кахання / Г. Марчук. — Мінск : Беларускі саюз журналістаў, 2003.
Матукоўскі, М. Мудрамер : сатырычная камедыя / М. Матукоўскі // Звон — не малітва : п’есы / уклад. І. Дабрыян. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. — С. 257—322.
Мацяш, Н. Паміж усмешкай і слязой : вершы і паэмы / Н. Мацяш. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1993.
Мемарыяльная дошка на доме, дзе жыў І. Чыгрынаў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://slucklib.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Міхась Башлакоў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.stihi.ru. — Дата доступу : 29.03.2019.
Міхась Стральцоў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://cdn.turkaramamotoru.com. — Дата доступу : 29.03.2019.

Музей У. Караткевіча ў Оршы [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://school20­orsha.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Мятліцкі, М. На беразе маім / М. Мятліцкі. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2010.
Мятліцкі, М. Чалавек падымае неба : вершы і паэмы / М. Мятліцкі. — Мінск : Чатыры чвэрці, 2012.
Мятліцкі, М. Цяпло буслінага крыла : палескія вершы / М. Мятліцкі. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010.
Навуменка, І. Аповесці, апавяданні / І. Навуменка. — Мінск : Беларусь, 2009.
Навуменка, І. Выбраныя творы : у 2 т. / І. Навуменка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1995—1997.
Навуменка, І. Гуканне над верасамi : аповесці, апавяданні / І. Навуменка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2002.
Навуменка, І. Збор твораў у 10 т. / І. Навуменка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2012—2017.
На танцпляцоўцы. Пачатак 1940­х гадоў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://vpravda.ru. — Дата доступу : 29.03.2019.
Ніл Гілевіч [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://img0.liveinternet.ru. — Дата доступу : 29.03.2019.
Нуждзіна, Т. Ніл Гілевіч : маштабнасць таленту і веліч асобы / Т. Нуждзіна. — Мінск : Про Хрысто, 2015.
Пазнякоў, М. Спявае жыта... : вершы, апавяданні, абразкі, эсэ / М. Пазнякоў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2014.
Пазнякоў, М. Усміхаюцца зоры над хатаю. Выбраныя творы / М. Пазнякоў. — Мінск : Беларускі Дом друку, 2011.
Паслаў бы табе душу… Ліставанне Р. Барадуліна з мамай (1954—1971) ; уклад. Н. Давыдзенкі, С. Шапрана. — Мінск : Лімарыус, 2009.
Паштоўка з калекцыі Уладзіміра Ліхадзедава, Давыд­Гарадок, 1920-­я гады [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://mediapolesye.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Памятны знак ахвярам Чарнобыля ў парку Дружбы народаў у Мінску [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://catholic.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Пашкоў, Г. Люблю, спадзяюся, жыву / Г. Пашкоў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1990.
Пашкоў, Г. Маё лета / Г. Пашкоў. — Мінск : Харвест, 2011.
Пашкоў, Г. Парад планет / Г. Пашкоў. — Мінск : Чатыры чвэрці, 2016.
Пашкоў, Г. Тваім святлом благаславёны : вершы і паэма / Г. Пашкоў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2006.
Петрашкевіч, А. Дагарэла свечачка… / А. Петрашкевіч // Сучасная беларуская драматургія. Традыцыі і наватарства / склад. П. Васючэнка ; рэд. У. Сіўчыкаў. — Мінск : Сэр-Вит, 2003. — С. 257—283.
Петрашкевіч, А. Меч Рагвалода / А. Петрашкевіч // Воля на крыжы : гіст. п’есы. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2000. — С. 65—102.
Петрашкевіч, А. Прарок для Айчыны / А. Петрашкевіч // Воля на крыжы : гіст. п’есы. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2000. — С. 161—212.
Пісьмянкоў, А. Белы камень / А. Пісьмянкоў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1983.
Пісьмянкоў, А. Вершы / А. Пісьмянкоў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997.
Пісьмянкоў, А. Думаць вершы... : вершы, эсэ, успаміны / А. Пісьмянкоў ; уклад. В. Шніпа. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2005.
Помнік У. Караткевічу ў Віцебску [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://yandex.by. — Дата доступу : 07.04.2021.

Помнік У. Караткевічу ў Кіеве [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://news.vitebsk.cc. — Дата доступу : 29.03.2019.
Помнік У. Караткевічу ў Оршы [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.holiday.by. — Дата доступу : 07.04.2021.

Прыгодзіч, З. Над Вісліцай / З. Прыгодзіч // Полымя. — 2019. — № 10. — С. 150—159.
Рагойша, В. Паэтычны слоўнік / В. Рагойша. — Мінск : Беларуская навука, 2004.
Разанаў, A. Вастрыё стралы : версэты, паэтыч. мініяцюры / А. Разанаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1988.
Разанаў, А. Вяртанне ў Брэст / А. Разанаў // Пасланец Праметэя : кніга пра Уладзіміра Калесніка / уклад. З. Калеснік, М. Новік, Г. Праневіч. — Брэст : БрДУ, 2007. — С. 226.
Разанаў, А. З апокрыфа ў канон : гутаркі, выступленні, нататкі / А. Разанаў. — Мінск : Логвінаў, 2010.
Разанаў, А. Назаўжды : вершы і паэма / А. Разанаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1974.
Разанаў, А. Паляванне ў райскай даліне : Версэты. Паэмы. Пункціры.
Вершаказы. З Вяліміра Хлебнікава. Зномы / А. Разанаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1995.
Разанаў, А. Танец з вужакамі : выбранае / А. Разанаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1999.
Разанаў, A. Шлях-360 : паэмы i вершы / А. Разанаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1981.
Рублеўская, Л. Замак месячнага сяйва / Л. Рублеўская. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1992.
Рублеўская, Л. З’яўленне інфанты : вершы / Л. Рублеўская. — Мінск : Кнігазбор, 2015.
Рублеўская, Л. Шыпшына для Пані / Л. Рублеўская. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2007.
Русецкі, А. Уладзімір Караткевіч : праз гісторыю ў сучаснасць : нататкі літаратурнай творчасці / А. Русецкі. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1991.
Рыгор Барадулін [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://radzimaphoto.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Рыгор Барадулін з маці Акулінай Андрэеўнай [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://narbel.bsu.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Савіцкі, А. Пісьмо ў Рай : раман­споведзь / А. Савіцкі. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2012.
Свірка, Ю. Выбранае : лірыка (1956—1990) / Ю. Свірка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1993.
Свірка, Ю. Узаемнасць : кніга вершаў / Ю. Свірка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1993.
Сідарук, І. Галава / І. Сідарук // Сучасная беларуская п’еса. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1997. — С. 221—247.
Сiпакоў, Я. Выбраныя творы : у 2 т. / Я. Сіпакоў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1995—1997. — Т. 1 : Паэзiя. — 1995.
Сіпакоў, Я. Кулак / Я. Сіпакоў [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://knihi.com/Janka_Sipakou/Kulak_audio_zip.html. — Дата доступу : 15.09.2020.
Сіўчыкаў, У. Высакосны год : хоку і танка / У. Сіўчыкаў. — Мінск : Радыёла-­плюс, 2004.
Снапкоўскі, У. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі : у 2 ч. / У. Снапкоўскі. — Мінск : БДУ, 2003. — Ч. І : Ад пачаткаў дзяржаўнасці да канца XVIII ст.
Сохар, Ю. На пульсе жыцця. Андрэй Макаёнак і беларускі тэатр / Ю. Сохар. — Мінск : Навука і тэхніка, 1979.
Стральцоў, М. Выбранае : проза, паэзія, эсэ / М. Стральцоў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1987.

Стральцоў, М. Выбраныя творы / М. Стральцоў. — Мінск : Беларуская навука, 2015.
Сцяпан, У. Адна капейка / У. Сцяпан. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2012.
Сцэна з балета «Вітаўт» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://bolshoibelarus.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Сцэна са спектакля «Аракул» па п’есе А. Макаёнка «Зацюканы апостал». Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://img.afisha.tut.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Сцэна са спектакля «Князь Вітаўт». Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : http://www.21.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Сцэна са спектакля «Ку-­ку». Дзяржаўны тэатр­лабараторыя нацыянальнай драматургіі «Вольная сцэна», 1992 [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://minsknews.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Сцэна са спектакля па рамане У. Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, 2008 [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://gromykotheatre.files.wordpress.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Сцэна са спектакля «Чорны квадрат». Дзяржаўны тэатр­лабараторыя нацыянальнай драматургіі «Вольная сцэна», 1994 [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://gromykotheatre.files.wordpress.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Сямёнава, А. Вызначанымі сцежкамі / А. Сямёнава // Наша вера. — 2007. — № 3(41).
Танк, Максім. Errata : Вершы. Пераклады / Максім Танк. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1996.
Танк, Максім. Збор твораў : у 13 т. / Максім Танк. — Мінск : Беларуская навука, 2006—2012.
Тарасюк, Л. Апалогія красы : кніга пра беларускую паэзію / Л. Тарасюк. — Мінск : Права і эканоміка. — 2003.
Тычына, М. На павароце. Беларуская літаратура канца ХХ стагоддзя / М. Тычына // Роднае слова. — 2001. — № 4. — С. 8—11 ; № 7. — С. 16—19.
Тэатр Агінскага ў Слоніме [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://be.wikipedia.org. — Дата доступу : 07.04.2021.
У студэнцкай аўдыторыі [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://cdn12.img.sputnik.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Узрост вышыні : да 80-годдзя нар. паэта Беларусі Н. Гілевіча : арт., эсэ, нататкі, вершы, лісты і тэлеграмы / уклад. С. Гілевіч. — Мінск : Канфіда, 2012.
Уладзімір Караткевіч [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://images.gr­assets.com. — Дата доступу : 29.03.2019.
Уладзімір Караткевіч : вядомы і невядомы : зборнік эсэ, вершаў, прысвячэнняў / уклад. : А. Верабей, М. Мінзер, С. Панізнік. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010.
Ушанаванне. Быкаў падчас святкавання свайго 70-­годдзя (Мінск, 1994) [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://im0­-tub-­by.yandex.net. — Дата доступу : 29.03.2019.

Хадановіч, А. Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі / А. Хадановіч. — Мінск : Логвінаў, 2005.
Харэўскі, С. Гісторыя мастацтва і дойлідства Беларусі / С. Харэўскі. — Вільня : ЕГУ, 2007.
Хата І. Шамякіна ў вёсцы Карма [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу :http://gymnazkrupki.edu.minskregion.by. — Дата доступу : 29.03.2019.
Хэмінгуэй, Э. Стары чалавек i мора: аповесць / Э. Хэмінгуэй ; пер. на бел. П. Марціновіч. — Мінск : ІП А. М. Янушкевіч, 2016. — (Серыя «Электронная кнігарня»). — Электрон. тэкст. дан. (1,13 Мб).
Цяўлоўскі, А. У пошуках слова / А. Цяўлоўскі // Полымя. — 2011. — № 4. — С. 148—152.
Чыгрынаў, І. Выбраныя творы / І. Чыгрынаў. — Мінск : Кнігазбор, 2013.
Чыгрынаў, I. Вяртанне да вiны / I. Чыгрынаў. — Мінск : Юнацтва, 1994.
Шамякін, І. Аповесць пра сябра / І. Шамякін // Карэнні і галіны : Партрэты настаўнікаў, сяброў, бацькоў, сваякоў, штрыхі аўтапартрэта / І. Шамякін. — Мінск, 1986. — С. 183—268.
Шамякін, І. Атланты і карыятыды / І. Шамякін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1985.
Шамякін, І. Збор твораў : у 23 т. / І. Шамякін ; [падрыхт. тэкстаў і камент. А. Шамякінай] ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін­т мовы і літ. імя Я. Коласа і Я. Купалы. — Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2010—2014.
Шамякін, І. Размова з чытачом. Артыкулы, выступленні, дзённікі / І. Шамякін. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1973.
Шамякін, І. Смех сур’ёзны і вясёлы / І. Шамякін // П’есы / А. Макаёнак. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1974. — С. 3—8.
Шаўлякова, І. Сапраўдныя хронікі Поўні : артыкулы і рэцэнзіі / І. Шаўлякова. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2011.
Шніп, В. Балада камянёў : паэзія і проза / В. Шніп. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2006.
Шніп, В. Страла кахання, любові крыж / В. Шніп. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2008.
Шніп, В. Трава бясконцасці / В. Шніп. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2018.
Штэйнер, І. Сусвет, убачаны здалёк : творчасць Георгія Марчука / І. Штэйнер. — Гомель : УА «ГДУ імя Ф. Скарыны», 2003.
Штэйнер, І. Уводзіны ў невымоўнае : філасофія паэзіі Алеся Разанава / І. Штэйнер. — Мінск : Звязда, 2013.
Шынкарэнка, В. Песенны склад лірыкі М. Башлакова / В. Шынкарэнка // Фалькларыстычныя даследаванні : кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. навук. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка ; уклад. : Т. А. Марозава. — Мінск : Права i эканомiка, 2011. — С. 267—271.
Эрнэст Хэмінгуэй [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://www.calend.ru. — Дата доступу : 07.04.2021.
Янка Брыль [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу : https://nlb. by. — Дата доступу : 29.03.2019

Last modified: Sunday, 26 December 2021, 5:01 PM