Лірыка

Пытанні

1. Якія пачуцці і чаму выклікаюць у вас вершы Н. Гілевіча?
2. Акрэсліце тэматычны дыяпазон лірыкі паэта. Растлумачце прыярытэтныя напрамкі яго творчасці.
3. Ахарактарызуйце лірычнага героя твораў пісьменніка.
4. Паразважайце, у чым выяўляецца пераемнасць творчасці Н. Гілевіча з паэзіяй Янкі Купалы, Якуба Коласа, М. Багдановіча.
4-1. Выявіце фальклорныя вобразы і матывы ў лірыцы Н. Гілевіча.
5. Вывучыце на памяць верш Н. Гілевіча «Ах, якая над Гайнай купальская ноч!..»
6.Складзіце аўдыяальбом песень на словы Н. Гілевіча і дайце яму назву.
7. Падрыхтуйце водгук на любімы твор паэта.