Аксіялагі́чны

Аксіялагі́чны які мае адносіны да аксіялогіі. Аксіялогіявучэнне аб прыродзе каштоўнасцей, іх ролі і месцы ў сацыяльнай рэчаіснасці,  структуры каштоўнаснага свету.

» Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў