Развіццё беларускай літаратуры ў 60 — пачатку 90-х гг. Агляд

Пытанні

1. Ахарактарызуйце асаблівасці развіцця беларускай літаратуры ў канцы 1960-х — пачатку 1980-х гадоў.
2. Назавіце тэмы, якія былі характэрны для лірыкі 1960-х — пачатку 1990-х гадоў.
3. У чым адметнасць так званай жаночай паэзіі? Пералічыце найбольш яркіх яе прадстаўніц.
4. Якія перыяды гісторыі прыцягвалі ўвагу празаікаў?
4-1. чым выявіліся спецыфіка і наватарства кнігі А. Адамовіча, Я. Брыля, У. Калесніка «Я з вогненнай вёскі…»? Падрыхтуйце водгук на гэту кнігу або яе прэзентацыю.
5. Паразважайце, якія маральна-філасофскія праблемы і чаму ўзнімаліся ў беларускай «вясковай прозе».
6. Хто з мастакоў слова актыўна працаваў у жанры драматургіі? Назавіце іх найбольш значныя творы.
7. Раскрыйце сімволіку назвы аднаго з прачытаных драматычных твораў. Распрацуйце мізансцэну1 аднаго з актаў п’есы.

__________________

1 Мізансцэ´на — апісанне размеркавання акцёраў на сцэне адносна адзін
аднаго, рэквізіту ў які-небудзь момант спектакля.