Topic outline

 • *Раздзел 0

  Вы даведаецеся:

  •  пра формы і сутнасць структурнай арганізацыі арганізмаў;
  •  пра асаблівасці будовы тканак і органаў раслін і жывёл у сувязі з выконваемымі функцыямі;
  •  пра асноўныя адрозненні ў будове органаў і сістэм органаў жывёл і раслін розных сістэматычных груп.

  Вы навучыцеся:

  •  характарызаваць структурную і функцыянальную арганізацыю аднаклетачных, каланіяльных  і  мнагаклетачных арганізмаў;
  •  характарызаваць асаблівасці будовы асноўных тканак і органаў у раслінных і жывёльных арганізмаў;
  •  выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні для параўнання будовы арганізмаў розных сістэматычных груп з розным узроўнем арганізацыі.
  Pages: 2Books: 7
 • Раздзел 1

  Вы даведаецеся:

  • пра агульныя ўласцівасці жывых арганізмаў;
  • пра асяроддзе пражывання арганізмаў і класіфікацыю экалагічных фактараў асяроддзя;
  • пра агульныя заканамернасці ўздзеяння экалагічных фактараў на арганізм і пра лімітуючыя фактары;
  • пра правіла мінімуму Лібіха і закон талерантнасці Шэлфарда;
  • пра ролю святла, тэмпературы, вільготнасці ў жыцці жывых арганізмаў;
  • пра асяроддзі жыцця і разнастайнасць адаптацый арганізмаў да іх.

   

  Вы навучыцеся:

  • праводзіць назіранні за жывымі арганізмамі з мэтай высвятлення іх прыстасаванасці да фактараў асяроддзя пражывання;
  • распазнаваць тыпы адаптацый жывых арганізмаў да розных фактараў асяроддзя пражывання;
  • характарызаваць асяроддзі жыцця і адаптацыі жывых арганізмаў да розных асяроддзяў.
  Pages: 2Books: 19
 • Раздзел 2

  Вы даведаецеся:

  • пра ўплыў атмасфернага ціску на здароўе чалавека;
  • пра адаптацыю чалавека да тэмпературных змяненняў;
  • пра асноўныя інфекцыйныя захворванні і іх прафілактыку;
  • пра небяспечныя для здароўя чалавека мікраскапічныя грыбы;
  • пра ядавітыя грыбы, расліны, ядавітых жывёл і меры прафілактыкі атручэнняў пры кантакце з імі;
  • пра гаючыя ўласцівасці раслін;
  • пра ўплыў антрапагеннага забруджвання навакольнага асяроддзя на здароўе чалавека;
  • пра кампаненты ежы і іх функцыі ў арганізме чалавека;
  • пра асноўныя харчовыя дабаўкі і іх ролю ў харчаванні чалавека;
  • пра сертыфікацыю, захоўванне і транспарціроўку харчовай прадукцыі.

   

  Вы навучыцеся:

  • характарызаваць узаемасувязь арганізма чалавека з навакольным асяроддзем, залежнасць яго здароўя ад стану навакольнага асяроддзя;
  • прымяняць і абгрунтоўваць меры прафілактыкі інфекцыйных захворванняў;
  • апісваць наступствы забруджвання навакольнага асяроддзя бытавымі і прамысловымі адходамі, ядахімікатамі, цяжкімі металамі;
  • абгрунтоўваць меры па памяншэнні забруджвання навакольнага асяроддзя бытавымі адходамі;
  • выкарыстоўваць веды пра экалагічныя фактары для прадухілення або памяншэння эфекту неспрыяльных уздзеянняў фактараў асяроддзя на арганізм чалавека і яго здароўе.
  Pages: 2Books: 17
 • Раздзел 3

  Вы даведаецеся:

  • пра спосабы бясполага размнажэння;
  • пра палавое размнажэнне і палавы працэс;
  • пра асемяненне і апладненне ў жывёл;
  • пра партэнагенез як асаблівы спасаб палавога размнажэння;
  • пра чаргаванне спосабаў размнажэння і пакаленняў у жыццёвым цыкле раслін;
  • пра асноўныя перыяды эмбрыянальнага і постэмбрыянальнага развіцця жывёл і чалавека.

  Вы навучыцеся:

  • прыводзіць прыклады бясполага размнажэння арганізмаў, у тым ліку вегетатыўнага размнажэння раслін (у прыродзе і ва ўмовах культуры);
  • характарызаваць заканамернасці індывідуальнага развіцця арганізмаў, у тым ліку арганізма чалавека;
  • выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні пры размнажэнні хатніх і культурных раслін, гадоўлі свойскай жывёлы;
  • выкарыстоўваць набытыя веды і ўменні для тлумачэння ўплыву неспрыяльных фактараў асяроддзя на развіццё чалавека.
  Pages: 2Books: 10
 • Раздзел 4

  Вы даведаецеся:

  • пра крытэрыі віду;
  • пра асноўныя ўласцівасці папуляцыі;
  • якая структура папуляцыі.

  *Вы навучыцеся:

  • праводзіць назіранне за арганізмамі розных відаў раслін і жывёл у прыродзе;
  • адрозніваць віды па марфалагічным крытэрыі;
  • праводзіць параўнанне розных відаў арганізмаў па розных крытэрыях;
  • выкарыстоўваць набытыя веды пра віды і папуляцыі для вызначэння відавой разнастайнасці;
  • прагназаваць далейшае развіццё папуляцый па іх уласцівасцях і структуры.
  Pages: 2Books: 7
 • Раздзел 5

  Вы даведаецеся:

  • пра структуру біяцэнозу, біятопу, біягеацэнозу, экасістэмы;
  • якія існуюць сувязі і ўзаемаадносіны арганізмаў у біяцэнозах;
  • пра функцыянальныя групы арганізмаў, ланцугі і сеткі харчавання ў экасістэме, прадукцыйнасць экасістэм;
  • пра дынаміку экасістэм і экалагічную сукцэсію;
  • пра асноўныя аграэкасістэмы і іх адрозненні ад прыродных экасістэм, пра шляхі павышэння іх прадукцыйнасці.

  Вы навучыцеся:

  • растлумачваць узаемадзеянне і ўзаемасувязь кампанентаў экасістэмы;
  • складаць ланцугі і сеткі харчавання, экалагічныя піраміды і аналізаваць іх;
  • характарызаваць прадукцыйнасць экасістэм;
  • параўноўваць прыродныя і штучныя экасістэмы;
  • рашаць экалагічныя задачы;
  • абгрунтоўваць меры па ахове прыродных экасістэм; па памяншэнні забруджвання навакольнага асяроддзя бытавымі адходамі, эканомным расходаванні вады, электраэнергіі, цяпла;
  • валодаць прыёмамі экалагічных паводзін у быце, у прыродных і штучных экасістэмах.
  Pages: 2Books: 19
 • Раздзел 6

  Вы даведаецеся:

  • пра біясферу, яе межы і кампаненты;
  • пра жывое, біягеннае, коснае і біякоснае рэчывы біясферы;
  • пра ролю жывога рэчыва ў біясферы;
  • пра значэнне кругавароту рэчываў у біясферы;
  • пра асноўныя этапы эвалюцыі біясферы;
  • пра ўмовы стабільнасці біясферы.

   Вы навучыцеся:

  • адрозніваць межы і кампаненты біясферы;
  • праводзіць параўнанне розных сфер біясферы;
  • прагназаваць далейшае развіццё біясферы;
  • выкарыстоўваць набытыя веды пра біясферу для абгрунтавання мер па рацыянальным выкарыстанні прыродных рэсурсаў, ахове біялагічнай разнастайнасці жывых арганізмаў і ўдзелу ў прыродаахоўных мерапрыемствах.
  Pages: 2Books: 8
 • Раздзел 7

  Вы даведаецеся:

  • пра экалагічныя праблемы лесу, сельскай гаспадаркі і горада;
  • пра спецыялізаваныя ахоўныя тэрыторыі;
  • пра ролю чалавека ў біясферы.

   Вы навучыцеся:

  • выкарыстоўваць набытыя веды для абгрунтавання мер па рацыянальным выкарыстанні прыродных рэсурсаў, ахове біялагічнай разнастайнасці жывых арганізмаў і біясферы ў цэлым;
  • выкарыстоўваць набытыя веды пра біясферу для ўдзелу ў прыродаахоўных мерапрыемствах.
  Pages: 2Books: 5